Giới thiệu

Những cột mốc chính

  • Tháng 01 năm 2001, Phòng Tổ chức, hành chính và dịch vụ được thành lập, trực thuộc Chi nhánh Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) tại Tp HCM.
  • Tháng 05 năm 2005, Phòng Dịch vụ được tách khỏi Phòng Tổ chức, hành chính và dịch vụ.
  • Tháng 4 năm 2007, Chi nhánh PTSC HCM được chuyển đổi thành Xí nghiệp Thương mại & dịch vụ dầu khí Biển, sau đó chuyển thành Công ty TNHH 1 TV TM & DV Dầu khí Biển (POTS).
  • Tháng 8 năm 2009, Công ty POTS được chuyển sang Tổng công ty CP Dịch vụ Tổng hợp dầu khí (PETROSETCO).
  • Tháng 3 năm 2012 , Công ty CP Dịch vụ Logistics Dầu khí Việt Nam (PSL Viet Nam) được thành lập từ Phòng dịch vụ của Công ty TNHH Một thành viên TM & DV Dầu khí Biển (POTS).
  • Tháng 04 năm 2014 PSL Việt Nam trở thành đơn vị thành viên của Tổng Công ty PETROSETCO.